Historiska protesterar mot rivning av dammar

Stenhuggarförman Hagmans lag

 

Historiska föreningens årsmöte, i söndags (22/2), beslöt sända en protest till Statkraft mot företagets planer på att riva och utplåna alla spår av dammar och det tidigare kraftverket i Rydöbruk.

Stenhuggarförman Hagmans lag
Stenhuggarförman Hagmans lag, på 15 personer, var 1917 igång med att bygga fördämningen vid Glassbo.

Protesten sänds som ett formellt yttrande, efter det samrådsmöte som Statkraft nyligen höll i Rydöbruk. Kraftföretaget har nu för avsikt att söka tillstånd för sina åtgärder, vilket de gör hos mark- och vattendomstolen. Historiska föreningens yttrande återges här längst ned i kursiv text.

Årsmötet innebar också ett nytt utseende för styrelsen för Rydö historiska förening. Till ny ordförande, efter Roger Andersson som avsagt sig, valdes den tidigare sekreteraren Lennart Hildingsson.

Nya i styrelsen är också Birger Svensson (kassör) och Jan Andersson. Kvarstående ledamöter i styrelsen är Marja Kulju (nu sekreterare) och Elisabeth Knutsmark. Ersättare: Ann-Marie Alfredsson och Gun-Britt Johansson.

Till Statkraft Sverige AB

Följande synpunkter på projektet har antagits av årsmötet för Rydö historiska förening den 22 februari 2015:

Historiska föreningen, med ca 160 medlemmar, motsätter sig att Statkraft river bort de anläggningar som återstår av kraftkanalen, vattenkraftverket, Glassbodammen och Sågverksdammen i Rydöbruk. De är alla en omistlig del av en kulturmiljö som vi värnar om i Rydöbruk och som också utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Rydöbruk är Hallands äldsta brukssamhälle (det började 1742 med att vattenkraften utnyttjades för ett järnbruk med vattenhjulsdrivna hammare och tråddrag) och Rydöbruk präglas än i dag starkt av sitt förflutna som industrisamhälle. Kulturmiljöerna är viktiga för många av de verksamheter som finns på orten; inte bara för museet – vilket vi driver – utan också exempelvis som PR för den industri som finns kvar i Rydöbruk idag.

Rydöbruk genomkorsas av vandringsleder, cykelspår och ridleder och är också viktig som besöksmål för turister.

Historiska föreningen kan däremot tänka sig att Statkraft river ut dammluckor och elektriska anordningar vid Glassbo damm och ersätter dem med utskov liknande de som idag finns vid Sågverksdammen, eventuellt med en lägre vattennivå i dammen än den som hålls idag. Men att dammvallar, stenfundament och ”vattendelare” behålls.
Likaså att kraftverkskanalen sänks något i nivå, för att få en buffert vid en högflödessituation – kanske också ett överfallsutskov i kanalens västra ände mot fd kraftstationen som en extra säkerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *