Egyptier bedragen med hus i Rydö

Egyptiern Usama vädjar till Hylte kommun om att bli befriad från fastigheten Bergs gränd 12 i Rydöbruk.

egypthus
Bergs gränd 12 i Rydöbruk har stått övergiven i flera år. Nu vill egyptiern Usama bli av med kåken.

 

Den är ett av de hus som ingår i härvan av ”egyptenhus” i bland annat Hylte. Svenska fastigheter har luras på människor bosatta i Egypten, som fåtts att tro att husen antingen är en god investering eller att köpen ska berättiga dem till uppehållstillstånd i Sverige.

Bergs gränd 12, centralt i Rydöbruk och i nedgånget skick, köptes för cirka tre år sedan av Dubai Egypt Sweden for Investment AB. Några månader senare såldes fastigheten vidare till ett handelsbolag, Kelare Company, som enligt bolagsordningen bland annat sysslar med import och export av militär utrustning och förmedling av fastigheter.

Bolagsman för Kelare uppges vara en egyptier, med namnet Usama Abdelrahim Mohamed Abdalla.

Denne har ångrat sig. Via en juristfirma i Malmö har Usama vänt sig till Hylte kommun med en vädjan om att kommunen ska köpa loss huset från honom. Han har ingen möjlighet, uppger han, att reparera eller underhålla fastigheten.

Vad han hoppas få för fastigheten säger han inget om. Men brevet till kommunen berättar att han köpt den för motsvarande 3 miljoner svenska kronor, och att han därefter fått den värderad till 100 000 kronor.

– Frågan kommer att behandlas av kommunstyrelsen, med ett  förslag till beslut från mig som jag inte är klar med, säger Tony Ortenlöf, byggnadsinspektör i Hylte. Ortenlöf tillägger att ärendet förmodligen tas upp av politikerna först i slutet av maj.

Med brevet till kommunen, som kom i förra veckan, följde bilagor på arabiska som kommunen ännu inte fått översatt. Först när det skett räknar Ortenlöf med att få överblick över ärendet.

Malmöjuristen, vilken företräder Usama, uppger att hans klient utsatts för ett bedrägeri. Dels genom att ha fått falska uppgifter om fastigheterna, och dels genom att de köpebrev som registrerats i Sverige är förfalskade. Det inte är Usama som skrivet under dem, uppger juristen.

4 miljoner över från saneringen

Saneringen av kisaska och andra gifter i mark på fabriksområdet i Rydöbruk kostade cirka 36 miljoner kronor.

Från början var 40 miljoner budgeterade.

saneringsbild
Marken intill Nissan bakom Badhuset, efter att arbetet inleddes 2013.

 

– Vi hittade mer sten och block i marken än vad vi först trodde att vi skulle göra. Eftersom dessa inte behöver köras till deponi blev det billigare. Vi lämnade in mindre mängd förorenade massor än vad vi först beräknat, säger Erik Bergstedt, projektledare vid Sveriges geologiska undersökning.

Arbetet inleddes hösten 2013. Ganska snart insåg man att deponikostnaderna skulle bli lägre.

– Vi började då snegla på om vi skulle kunna göra något mer. Vi bestämde då att vi skulle muddra ut kanalen bakom badhuset. Där fanns mycket föroreningar i bottenslammet, berättar Erik Bergstedt.

I projektet grävde  man också grundligare ut vägen i Vekaområdet, som bland annat går till tennisbanan.

Ett informationsblad, som berättar att saneringen nu avslutats, har i dagarna gått ut till hushållen i Rydöbruk.

– Det finns inga gifter kvar i fabriksområdet. Vad som finns utanför, kan jag dock inte svara för, säger Erik Bergstedt och förklarar att projektet varit inriktat på marken närmast det tidigare pappersbruket i Rydö och att länsstyrelsen ansvarat för projektering och inriktningen på saneringen.

Det är Naturvårdsverket som svarat för finansieringen av arbetet, vilket planerats av länsstyrelsen i Halland.

Historiska protesterar mot rivning av dammar

 

Historiska föreningens årsmöte, i söndags (22/2), beslöt sända en protest till Statkraft mot företagets planer på att riva och utplåna alla spår av dammar och det tidigare kraftverket i Rydöbruk.

Stenhuggarförman Hagmans lag
Stenhuggarförman Hagmans lag, på 15 personer, var 1917 igång med att bygga fördämningen vid Glassbo.

Protesten sänds som ett formellt yttrande, efter det samrådsmöte som Statkraft nyligen höll i Rydöbruk. Kraftföretaget har nu för avsikt att söka tillstånd för sina åtgärder, vilket de gör hos mark- och vattendomstolen. Historiska föreningens yttrande återges här längst ned i kursiv text.

Årsmötet innebar också ett nytt utseende för styrelsen för Rydö historiska förening. Till ny ordförande, efter Roger Andersson som avsagt sig, valdes den tidigare sekreteraren Lennart Hildingsson.

Nya i styrelsen är också Birger Svensson (kassör) och Jan Andersson. Kvarstående ledamöter i styrelsen är Marja Kulju (nu sekreterare) och Elisabeth Knutsmark. Ersättare: Ann-Marie Alfredsson och Gun-Britt Johansson.

Till Statkraft Sverige AB

Följande synpunkter på projektet har antagits av årsmötet för Rydö historiska förening den 22 februari 2015:

Historiska föreningen, med ca 160 medlemmar, motsätter sig att Statkraft river bort de anläggningar som återstår av kraftkanalen, vattenkraftverket, Glassbodammen och Sågverksdammen i Rydöbruk. De är alla en omistlig del av en kulturmiljö som vi värnar om i Rydöbruk och som också utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Rydöbruk är Hallands äldsta brukssamhälle (det började 1742 med att vattenkraften utnyttjades för ett järnbruk med vattenhjulsdrivna hammare och tråddrag) och Rydöbruk präglas än i dag starkt av sitt förflutna som industrisamhälle. Kulturmiljöerna är viktiga för många av de verksamheter som finns på orten; inte bara för museet – vilket vi driver – utan också exempelvis som PR för den industri som finns kvar i Rydöbruk idag.

Rydöbruk genomkorsas av vandringsleder, cykelspår och ridleder och är också viktig som besöksmål för turister.

Historiska föreningen kan däremot tänka sig att Statkraft river ut dammluckor och elektriska anordningar vid Glassbo damm och ersätter dem med utskov liknande de som idag finns vid Sågverksdammen, eventuellt med en lägre vattennivå i dammen än den som hålls idag. Men att dammvallar, stenfundament och ”vattendelare” behålls.
Likaså att kraftverkskanalen sänks något i nivå, för att få en buffert vid en högflödessituation – kanske också ett överfallsutskov i kanalens västra ände mot fd kraftstationen som en extra säkerhet.

Historia blev lekar

lekbild

Första dagen efter sportlovet, måndag 23 februari, fortsatte aktiviteterna från temaveckan 7.

Årskurs 5-6 prövade lekar i gymnastiksalen, uppfunna av John och Emil. Lekarna byggde på klassens upptäckter kring Rydös industrihistoria. Då olika lag kastade bollar på varandra, medan ett tredje lag försökte flytta pappersrullar från ena till andra änden av salen, gav det lek åt situationen i Rydöbruk under första världskriget. Det var då pappret, som exporterades från Bruket, hade svårt att nå dess kunder utomlands.

En annan lek gällde att ”knycka” saker på andra sidan en gränslinje. Den handlade om bönder på varsin sida riksgränsen, från tiden (för 400 år sedan) då Rydöbruk låg precis på gränsen mellan Danmark och Sverige.

Det hela var mycket påhittigt, och dessutom alldeles nyskapande, av John och Emil.

Kraftverkstema 22 februari

Rydö historiska förening  håller sitt årsmöte söndagen 22 februari 2015, kl 14.00 i Bruksmuseet.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika.

Därefter föreläsning, men då flyttar vi oss över till Rydögården (kl 15.30). Lennart H visar där bilder och berättar om Rydö kraftverks och dammanläggningarnas historia. Detta arrangemang blir offentligt och inte enbart för historiska föreningens medlemmar. Temat kring kraftanläggningarna är högaktuellt då Statkraft planerar att riva alla dammar i Rydöbruk och fylla igen kanalen.

Nostalgikväll i Rydögården

Boka in fredagen 6 mars i almanackan, då det blir 1950- och 1960-talsnostalgi i Rydögården. Turnén för ”Tag det rätta – tag Cloetta” kommer till Rydöbruk.

Föreställningen med musikerna och artisterna Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kyllinge, Bengt Kyllinge och Anders Larm hade premiär i Kumla 18 januari och går nu för fulla hus längs slingrande väg genom Sverige.

Besöket hos oss arrangeras lokalt av samhällsföreningen och Hylte kulturförening.

Föreställningen presenteras bland annat så hätag cloettar:

”Plikten framför allt” står det på enkronan och solen lyser över vår kärnfamilj. Pappa får 3 veckors semester med löning och mamma köper nylonstrumpor. Köpefrukt är sällsynt och nymodigheten i kiosken är glassen Top Hat! Snoddas sjunger haderianhadera i folkparkerna. Hagasessorna och lillprinsen pryder tidningssidorna, men den riktige kungen heter Elvis.

Kvinnorna börjar ta sig ton. I Jukeboxen sjunger Lill-Babs ”Mina kärleksbrev dom vill jag ha igen!” Mammor börjar förvärvsarbeta och klassen får sitt första skilsmässobarn. Vår gamla träskola rivs och istället bygger man en i tegel. Vi unga läser Bildjournalen och lyssnar på radio Luxemburg. John Lennon och Yoko Ono uppmanar från tevesängen: Make Love Not War!

Biljetter bokas av Inger Ebbesson (0738-142242).

Statkraft räknar med låga kostnader

Alternativet att förstärka dammarna i Rydö och kanalen längst ut vid gamla tubintaget, beräknas kosta 20 miljoner kronor i investering.

Det är dessa kostnader som Statkraft vill undvika genom att riva bort fördämningarna och fylla igen kraftverkskanalen i kanalgrävningFors, vilket också innebär att Klubbån leds till sin gamla fåra genom Vekaparken.

Detta framgick av Statkrafts presentation av projektet, vid samrådsmötet i Rydöbruk 27 januari.

Inför frågan vad rivning och igenfyllning av kanalen ska kosta, svarade Jarl Andersson som är kraftverkschef vid Statkraft i Laholm genom att presentera en mycket låg prislapp för detta:

– Det är en lägre kostnad att riva ut dammarna och kanalen och göra en ny sträckning av Klubbån. Vi uppskattar det till cirka 3,5 miljoner kronor.

Det var flera vid samrådsmötet som tvivlade på att 3,5 miljoner ens skulle räcka för att ge Klubbån sitt lopp ut mot Nissan som det var nästan hundra år sen den hade.

Ungefär 50 personer kom vid det samråd som hölls på kvällen; många fastighetsägare i Fors men även representanter från exempelvis samhällsföreningen, historiska föreningen och naturskyddsföreningen i Hylte. Tidigare på eftermiddagen var det samråd för olika myndigheter.

Representanterna från Statkraft och deras konsulter berättade att de skjutit tiden för yttranden fram till 18 februari, så att fler skall hinna med att säga något om planerna företaget har för Rydö.

Sen räknar kraftföretaget med att i slutetat av maj lämna in en ansökan till vattendomstolen och hoppas på en dom där i slutet av året. Därmed skulle arbetena komma utföras nästa sommar. Byggtiden uppskattas till ”några månader”, enligt samrådshandlingarna.

Statkraft vill riva rydödammarna

Statkraft (fd Sydkraft) vill riva de båda dammarna i Nissan i Rydöbruk.

Det handlar både om Glassbodammen, norr om samhället och den så kallade Sågverksdammen vid bruksmiljöerna.

Statkraft kallar till ”samrådsmöte” tisdag 27 januari kl 18.00 vid golfkrogen i Rydöbruk för att presentera sina planer. Ett samrådsmöte, där formellt berörda sakägare (markägare, kommun och andra myndigheter) är särskilt inbjudna, krävs innan man lämnar in en ansökan av det här slaget till Vattendomstolen.

När Vattendomstolen fått färdig ansökan, går den i sin tur ut på remiss (för yttrande) där en större krets också kan ge sina synpunkter.

kanalgrävning

 

Bild: Kanalgrävning i Rydöbruk på 1910-talet.

Förutom att riva dammanläggningarna vill Statkraft helt och håller fylla igen den 1,6 km långa kraftkanalen som bland annat går genom Fors. Klubbån, som kommer rinnande uppifrån Sandsjön och Lahult, skall då återfå sin ursprungliga sträckning genom Snorkenskogen och Vekaparken.

Motivet för detta, som Statkraft anger, är att det är kostnadskrävande för bolaget med anläggningar som inte har någon funktion. De meddelar också att dammar och kanal inte uppfyller säkerhetskraven; kanalbanken är för låg för att klara stora flöden i Nissan och Sågverksdammens skibord – vilket byggdes så sent som 1992 – är heller ingen säker anläggning.

Något om dammarnas historia: Glassbodammen och kanalen anlades åren 1914-17, samtidigt med att kraftstationen byggdes (den som revs 1992). Damm och kanal byggdes i huvudsak med manuellt arbete, dynamit och spade, som utfördes av stenarbetare och även fabriksarbetare från Bruket (produktionen på pappersbruket låg nere under större delen av första världskrigsåren).

flygvybruket

Sågverksdammen är av äldre datum än kraftstationen. Bruksmuseet förvarar kartor som visar att dammutloppet – med sina fyra stensatta refuger – till och med är äldre än massabruket vilket byggdes 1897. Möjligen är konstruktionen från cirka 1880 då ett träsliperi uppfördes vid platsen. Dammanläggningen som sådan verkar dock vara äldre än så och höra till en betydligt äldre kvarnrörelse (Veka kvarn).

Vid historiska föreningens årsmöte 22 februari, kommer föreningen att visa kartor och bilder på detta. Ett föredrag, vilket hålls efter årsmötesförhandlingarna, kommer helt att ägnas dammarnas och kanalens historia.

Text: Lennart Hildingsson

 

 

Anders Högberg på besök

Anders Höberg

Riktigt bra kunskaper tillägnar sig vi oss bara med insikten om att kunskapen sällan står på fast mark.

Vårt vetande förändras över tid och verkligheten ser olika ut beroende på var vi står och betraktar den.

Det senare handlar om vilken bakgrund vi har, vilka erfarenheter vi har i bagaget och inte minst vilka frågor vi ställer oss när vi försöker lära oss något nytt.

Detta perspektiv på pedagogiskt arbete med barn, fick projektet Barnens Kulturmiljö i Rydöbruk då Anders Högberg från Linnéuniversitet var på plats i Rydöbruk och ”utbildade” oss.

Både lärargruppen och historiska föreningens projektgrupp deltog i studiedagen på skolan, som hölls 15 januari.

Anders Högberg, som är arkeolog och högskolelektor (Linnéuniversitetet) inspirerade med att berätta om några skolprojekt i Malmö, som han varit involverad i. Bland annat av det slag där barn fått utforska miljö där de bor, vilket tangerar idéerna kring Barnens kulturmiljö.

Spännande projekt

Helt tydligt är att projektet i Rydöbruk kommer bli spännande, speciellt med tanke på diskussionerna går bland de involverade, om det förestående arbetet kring kulturmiljön.

Barnen i Rydöbruk kommer att få möjlighet att på olika sätt att dokumentera vad de lär sig, och du kommer säkert kunna läsa mycket om det på den här sidan.

Text: Christian Dahlqvist och Lennart Hildingsson
Foto: Christian Dahlqvist CC-by sa